Náš tím

MUDr. Pavel Ištok, MBA

Konateľ, venózny chirurg, proktológ

Zakladateľ privátneho centra Proktovena_Medichir s.r.o., ktoré funguje už od roku 2008 v Bratislave. Je špecialista s 29 ročnou praxou v oblasti venóznej chirurgie a ochorení konečníka. Vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a začal pracovať na chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Milosrdní bratia s.r.o. Následne tri roky pracoval v Národnom onkologickom ústave  na chirurgickej klinike. Postgraduálne štúdium v odbore Všeobecná chirurgia na Slovenskej zdravotníckej univerzite ukončil atestáciou I. a II. stupňa. Od roku 1994 do 2001 pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách vo farmaceutickom priemysle (Novartis Nutrition GmbH – Wien, Bayer AG Bratislava,
Hartmann – Rico a.s.  Bratislava, Lek Pharma v Prahe)
a absolvoval rôzne  manažérske kurzy a školenia so zameraním na marketing a predaj. Zároveň na čiastočný úväzok  od roku 1995 nastúpil späť  na III. Chirurgickú kliniku Univerzitnej nemocnice Milosrdní bratia s.r.o., kde pôsobil do roku 2008, kedy založil chirurgickú ambulanciu Medichir s.r.o. a neskôr centrum Proktovena_ Medichir s.r.o. V rámci doplnkového vzdelávania pravidelne absolvuje rôzne certifikované kurzy a školenia na modernú mini invazívnu liečbu kŕčových žíl a na ochorenia konečníka.

 • 2014 certifikát na RFA vena saphena magna od spoločnosti Fcare , Belgicko
 • 2015 certifikát European venous forum – EVF HOW Workshop  Krakow – európske školenie na venózne ochorenia
 • 2016 účasť v medzinárodnej multicentrickej študii INOCOL na diabetickú nohu
 • 2016 certifikát European venous forum – EVF HOW Workshop Cyprus – európske školenie na venózne ochorenia
 • 2016 certifikát Budapest – Proctology meeting – How we do It.
 • 2016 Dortmund – nemocnica Witten- cerfitikát na Laserové operácie konečníka – hemoroidy a fistuly – metóda Filac, LHP
 • 2016 Certifikát na Venaseal – lepidlo na Liečbu VSM
 • 1/2018 – MBA , University of management in Legnica
 • 2019 účasť na školeniach EVF  v Madride a Thune (Švajčiarsko) – nové trendy v liečbe varixov

V roku 2014 urobil prvú RFA abláciu na venu saphenu magnu  a v roku 2016 získal akreditáciu  na metódu lepenia žíl biologickým lepidlom Venaseal. Od roku 2016 vykonáva špecializované  laserové operácie konečníka metódou LHP (laser hemoroido plasty).

Manažérske vzdelanie si doplnil v anglickom jazyku na The University of Management in Lednica,  Poľsko. Tu obhájil titul MBA (Master of Business Administration in Health Care Management) v januári  2018.

Je členom Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a člen EVF (European Venous Forum).

MUDr. Lýdia Schillerová

Cievny chirurg

Od ukončenia vysokoškolského štúdia v 2005 je zamestnaná na Klinike cievnej chirurgie Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. kde v r. 2012 aj spravila špecializačnú skúšku v odbore Cievna chirurgia. Na KCCH  sa zaoberá chirurgickou liečbou  pacientov s ochoreniami cievneho systému – bypassové operácie pre aterosklerotické obliterujúce ochorenie tepien, liečba aneuryziem brušnej aorty, ako aj aneuryziem končatinových tepien; operácie vetiev brušnej aorty. Chirurgická liečba tepien zásobujúcich mozog – karotické endarterektómie; liečba CHVI – chronickej venóznej insuficiencie – varixov dolných končatín – chirurgická, ako aj iné, miniinvazívne  modality – RFA).

V rokoch 2014-2016  pracovala aj ako externý cievny chirurg v Medissimo – Nemocnica s poliklinikou, Bratislava, kde sa zaoberala chirurgickou liečbou arterio-venóznych fistúl – prístupov pre hemodialýzu.

Od r. 2018 sa stala súčasťou tímu odborníkov v Proktovene, kde sa venuje diagnostike a liečbe cievnych ochorení od fyzikálneho vyšetrenia, cez ultrasonografiu, po ambulantné operačné zákroky.

V rámci odbornej činnosti sa venuje aj prednáškovej činnosti a vzdelávaniu študentov medicíny a ošetrovateľstva  v rámci KCCh NÚSCH, a.s., LFUK  a SZU. Pasívne aj aktívne sa zúčastňuje prednáškovej činnosti na odborných kongresoch  na Slovensku aj v zahraničí. 

Je členkou viacerých odborných spoločností – SLK, SLS – sekcia cievna chirurgia, ESVS.

MUDr. Štefan Novák, MHA

Venózny chirurg, proktológ

Od ukončenia vysokoškolského štúdia v roku 1995 bol zamestnaný na chirurgickom oddelení NsP Čadca, kde vykonal aj atestáciu z chirurgie I. stupňa (1998) a II. stupňa (2004). Na tomto oddelení sa venoval chirurgickej liečbe ako zápalových, tak aj nádorových ochorení, operáciám vnútrobrušných orgánov, cievnych bypassov, našívaniu artério-venóznych fistúl u pacientov zaradených do hemodialyzačného programu a taktiež aj liečbe ochorení hemoroidov a rekto-análnych fistúl. V roku 2006 nastúpil do FN Nitra a v roku 2007 nastúpil na IV. chirurgickú kliniku Univerzitnej nemocnice Bratislava, kde sa zúčastňoval výučby študentov LF UK Bratislava, ako aj prednáškovej a publikačnej činnosti. Zúčastnil sa viacero školení v laparoskopickej chirurgii operácií nádorových ochorení hrubého čreva, vrátane konečníka a pankreasu, ktoré sa postupne realizovali na klinike. Súčasne realizoval operácie hernií (pruh) ako brušnej, tak aj slabinovej oblasti a tiež operácie hemoroidov klasickou metódou.
V roku 2018 ukončil štúdium II. stupňa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, v študijnom programe Administrácia vo verejnom zdravotníctve (MHA).
V roku 2019 sa stal súčasťou tímu odborníkov v Proktovene, kde sa venuje diagnostike a liečbe ochorení hemoroidov  III. a IV. štádia modernou metódou pomocou lasera (LHP) alebo rádiofrekvenčnou abláciou (RFA), liečbe fisúr (trhlín) konečníka a tiež diagnostike a liečbe fisúl pomocou lasera FiLac.

MUDr. Ivan Novák

Chirurg

Novák Ivan, MUDr.

 • Starší sekundárny lekár chirurgického odd. OÚNZ v Liptovskom  Mikuláši –
 • chirurgické oddelenie NsP Liptovský Mikuláš – zameranie všeobecná, brušná chirurgia, plastická a rekonštrukčná chirurgia
 • vedúci lekár chirurgického odd. v rámci technickej pomoci Ministerstva zdravotníctva  – severná Afrika
 • kvalifikačná atestácia II. stupňa z chirurgie
 • zástupca primára chirurgického odd. a riaditeľ Železničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
 • atestácia z revízneho lekárstva , úväzkový lekár chirurgického oddelenia Vojenskej nemocnice v Bratislave a vedúci oddelenia GR Spoločnej zdravotnej poisťovne
 • odborný garant pre chirurgiu v súkromnom zariadení  MedicalCare s.r.o. Bratislava

Michaella Rothbauerova

Chirurgická sestra

Adriana Trubačová

Chirurgická sestra

Bc. Michaela Pavlechová

Chirurgická sestra