Spracovanie osobných
údajov

Spracovanie osobných údajov

Medichir s.r.o., IČO 36843571, ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorého hlavnou činnosťou je spracúvanie citlivých osobných údajov, zaviedla opatrenia na zaistenie legálnosti, dôvernosti, spravodlivosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov tak, aby dosiahla čo najlepší súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

Spravodlivé a transparentné spracúvanie osobných údajov je podmienené informovanosťou dotknutej osoby o existencii každej spracovateľskej činnosti, ktoré prevádzkovateľ vykonáva, ako aj o účeloch tejto činnosti. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby poskytuje MUDr. Pavel Ištok, MBA v čase získavania osobných údajov, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb na nasledovné účely:
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Informácie v súlade s čl. 13 GDPR o každom účele spracúvania osobných údajov sú prístupné na príslušný účel spracúvania osobných údajov.

Základnou premisou zavedenia GDPR je umožniť dotknutým osobám väčšiu kontrolu nad osobnými údajmi, ktorá spočíva v aplikácii práv dotknutej osoby.
Práva ustanovené GDPR sú:

Kto spracováva Vaše osobné údaje? Spracovanie osobných údajov vykonáva odborný garant prevádzky MUDr. Pavel Ištok, MBA.

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje? Spracovanie a získavanie Vašich osobných údajov potrebujeme k vykonávaniu našej činnosti, poskytovaniu odborných rád zdravotníckych služieb v ambulancii.
Aké údaje spracovávame? Na webovej stránke www.proktovena.sk a v objednávkovom formulári na recept či online objednávanie je Vaše meno, rodné číslo, ktoré je prístupné len poverenými osobami, ktoré môžu mať prístup k Vašim osobným údajom - lekár a sestra. K týmto údajom má prístup len majiteľ webu a prevádzkovateľ webhostingu, resp. ním poverené osoby, ktoré sú viazané internými smernicami poskytovateľa webhostingu o ochrane osobných údajov. V ambulancii spracovávame meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický a e-mailový kontakt, meno osoby, ktorej je možné poskytnúť informácie o pacientovi a telefonický kontakt na ňu a zdravotnú poisťovňu pacienta. Okrem toho spracovávame všetky údaje, ktoré sa týkajú Vášho vyšetrenia. A zdravotného stavu.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom? K osobným údajom zasielaným prostredníctvom formulárov na webe www.proktovena.sk má prístup lekár a aktuálny poskytovateľ webhostingového riešenia. Za manipuláciu s osobnými údajmi na webhostingovom serveri je zodpovedný jeho majiteľ a ním poverené osoby. K osobným údajom v ambulancii má okrem spracovateľa prístup sestra, pracujúca v ambulancii.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? Vrámci objednávania cez webovú stránku je poskytovania ďalším osobám vylúčené.
V ambulancii Vaše údaje spracovávame na základe Vašej žiadosti o vyšetrenie a poskytujeme ich v prípade potreby nasledujúcim subjektom- Vašej zdravotnej poisťovni- zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym zariadeniam, ktorých súčinnosť je potrebná pri Vašom vyšetrení a liečbe.Poskytovanie Vašich osobným údajov na komerčné účely je vylúčené.
Čo robíme s Vašimi osobnými údajmi? V ambulancii ich spracovávame v papierovej a elektronickej forme a archivujeme po dobu 20 rokov v zmysle zákona.

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
- požiadať o informácie, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, aj o prístup k nim.
- požiadať nás o vysvetlenie alebo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
- požiadať o nápravu, resp. vymazanie osobných údajov
V tomto prípade Vám môžeme vyhovieť len v rámci webovej stránky, nakoľko archivovať osobné údaje a zdravotnú dokumentáciu v ambulancii nás zaväzuje zákon aj v prípade, že už v budúcnosti našu ambulanciu nenavštívite, archivovať Vašu zdravotnú dokumentáciu musíme 20 rokov.
- podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov
O Vašej námietke, ktorá musí byť podaná písomne, Vás budeme rovnako písomne informovať do 30 dní od jej doručenia poštou alebo e-mailom.

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

  1. Prevádzkovateľom portálu www.proktovena.sk a ambulancie je MEDICHIR, s.r.o., MUDr. Pavel Ištok, MBA, sídlom: Zátišie 5, 831 01 Bratislava, IČO 36843571.
  2. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je MUDr. Pavel Ištok, MBA, korešpondenčná adresa totožná so sídlom prevádzky, e-mail pre námietky k osobným údajom je recepcia@proktovena.sk.
  3. Účelom a právnym základom spracovávania osobných údajov je vykonávanie zdravotnej starostlivosti na základe zákona č. 576/2004 Z.z. v z.n.p. a sním súvisiacich zákonov a právnych predpisov, najmä zákona č. 578/2004 Z.z. v z. n. p. a tiež zákona č. 153/2013 Z.,z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Explicitný súhlas pacienta pri spracovaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zákon nevyžaduje.
  4. Dotknutými osobami sú klienti portálu www.proktovena.sk žiadajúci online objednanie receptu, rezerváciu termína ale prihláseni newslettera.
  5. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 12. 04. 2021
Proktovena

Ordinačné hodiny

Pondelok

8:00 — 15:30

Utorok

8:00 — 15:30

Streda

8:00 — 17:00

Štvrtok

8:00 — 15:30

Piatok

8:00 — 12:00

Adresa

Zátišie 5, 831 03 Bratislava

Bezplatné parkovanie je k dispozícii po dobu 3 hodín v nákupnom centre Vivo. Parkovanie na okolitých komunikáciách je rovnako bezplatné. Parkovanie na chodníkoch je zakázané.

Odoberať novinky

Zadajte svoj e-mail a nechajte si pravidelne zasielať naše novinky